Raspored nastavnih sati

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2016./2017.) - vrijedi od 24. listopada 2016.

 

PONEDJELJAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1

14.00 – 14.45

Etika

51

Etika

51

Fizika

30

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

26

TZK

Matematika

52

Kemija

55

2

14.50 – 15.35

Matematika

52

Engleski jezik

49

TZK

Fizika

30

Hrvatski jezik

26

Engleski jezik

51

Kemija

55

Vjeronauk

53

3

15.40 – 16.25

TZK

Matematika

52

Kemija

55

Biologija

53

Strani jezik-izborni

49,LIK

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

30

Engleski jezik

51

4

16.40– 17.25

Fizika

30

Kemija

55

Biologija

53

Matematika

52

Strani jezik-izborni

49,LIK

Hrvatski jezik

26

Informatika – grupa

48

TZK

5

17.30 – 18.15

Latinski jezik

55

Biologija

53

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

26

Strani jezik-redovni

51,LIK

Fizika

30

Informatika – grupa

48

Matematika

52

6

18.20 – 19.05

Strani jezik-redovni

51,LIK

Biologija

53

Engleski jezik

49

Informatika – grupa

52

Informatika – grupa

48

Latinski jezik

26

 

Fizika

30

7

19.10 – 19.55

Strani jezik-redovni

51,LIK

Fizika

30

SRZ

49

Informatika – grupa

52

Informatika – grupa

48

Biologija

53

 

Latinski jezik

26

 

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

13.15 – 13.55

 

 

 

 

 

 

SRZ

30

 

1

14.00 – 14.45

Hrvatski jezik

26

Povijest

51

Matematika

52

TZK

Biologija

53

Kemija

55

Fizika

30

Njemački jezik-izborni

49

2

14.50 – 15.35

TZK

Hrvatski jezik

26

Matematika

52

Biologija

53

Fizika

30

Povijest

51

Kemija

55

Njemački jezik-izborni

49

3

15.40 – 16.25

Biologija

53

Engleski jezik

49

Hrvatski jezik

30

Hrvatski jezik

26

Geografija

51

SRZ

52

TZK

Kemija

55

4

16.40– 17.25

Kemija

55

Biologija

53

Informatika – grupa

48

Hrvatski jezik

26

TZK

Geografija

51

Hrvatski jezik

30

Povijest

52

5

17.30 – 18.15

SRZ

55

Geografija

51

Informatika – grupa

48

Engleski jezik

49

Povijest

52

Hrvatski jezik

26

Hrvatski jezik

30

Biologija

53

6

18.20 – 19.05

Geografija

51

Informatika – grupa

48

 

Kemija

55

Hrvatski jezik

30

Njemački jezik-izborni

49

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

7

19.10 – 19.55

SRZ

53

Informatika – grupa

48

 

Povijest

52

Kemija

55

Njemački jezik-izborni

49

Geografija

51

Hrvatski jezik

26

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1

14.00 – 14.45

Matematika

30

Hrvatski jezik

55

Biologija

53

Matematika

52

TZK

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

49

Hrvatski jezik

51

2

14.50 – 15.35

Hrvatski jezik

55

Latinski jezik

49

Biologija

53

Matematika

52

Matematika

30

Hrvatski jezik

26

Hrvatski jezik

51

TZK

3

15.40 – 16.25

Kemija

55

TZK

Hrvatski jezik

53

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

49

Matematika

30

Hrvatski jezik

51

Matematika

52

4

16.40– 17.25

Geografija

51

Njemački jezik-izborni 49

Latinski jezik

30

Hrvatski jezik

26

Kemija

55

Informatika – grupa

48

TZK

Matematika

52

5

17.30 – 18.15

Povijest

52

Njemački jezik-izborni 49

Geografija

51

Latinski jezik

30

Vjeronauk

55

Informatika – grupa

48

Engleski jezik

26

Geografija

53

6

18.20 – 19.05

Latinski jezik

30

Povijest

52

Vjeronauk

53

Geografija

51

Hrvatski jezik

26

Informatika – grupa

48

Njemački jezik-izborni

55

Engleski jezik

49

7

19.10 – 19.55

Vjeronauk

30

 

Povijest

52

SRZ

51

Hrvatski jezik

26

Informatika – grupa

48

Njemački jezik-izborni

55

SRZ

49

 

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1

14.00 – 14.45

Hrvatski jezik

55

Engleski jezik

49

Povijest

51

Fizika

30

Etika

53

Etika

53

Matematika

52

Hrvatski jezik

26

2

14.50 – 15.35

Matematika

52

Hrvatski jezik

55

Engleski jezik

49

Povijest

51

SRZ

LIK

Geografija

53

Fizika

30

Hrvatski jezik

26

3

15.40 – 16.25

Strani jezik-izborni

49,LIK

TZK

Hrvatski jezik

55

Vjeronauk

53

Fizika

30

Matematika

52

Hrvatski jezik

26

Povijest

51

4

16.40– 17.25

Strani jezik-izborni

49,LIK

Matematika

52

TZK

Kemija

55

Geografija

51

Vjeronauk

26

Povijest

53

Informatika – grupa

48

5

17.30 – 18.15

Strani jezik-redovni

49,LIK

Kemija

55

Matematika

52

Biologija

53

SRZ

26

TZK

Geografija

51

Informatika – grupa

48

6

18.20 – 19.05

Informatika – grupa

52

Vjeronauk

26

Geografija

51

TZK

Strani jezik-redovni

49,LIK

Kemija

55

Biologija

53

Informatika – grupa

48

7

19.10 – 19.55

Informatika – grupa

52

Geografija

51

Kemija

55

 

Strani jezik-redovni

49,LIK

Biologija

53

Vjeronauk

26

Informatika – grupa

48

 

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

 

11.35 – 12.20

 

 

 

 

Informatika – grupa

48

 

 

 

 

12.25 – 13.10

 

 

 

 

Informatika – grupa

48

 

 

 

0

13.15 – 13.55

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

55

 

Matematika

52

Fizika

30

Informatika – grupa

48

 

1

14.00 – 14.45

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

Engleski jezik

LIK

Matematika

52

Latinski jezik

55

Informatika – grupa

48

Engleski jezik

49

2

14.50 – 15.35

Fizika

30

Matematika

52

Hrvatski jezik

26

Njemački jezik-izborni

LIK

Latinski jezik

55

Povijest

51

Engleski jezik

49

Biologija

53

3

15.40 – 16.25

Povijest

51

Latinski jezik

55

Hrvatski jezik

26

Njemački jezik-izborni

LIK

Biologija

53

Matematika

52

Engleski jezik

49

Fizika

30

4

16.40– 17.25

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

Njemački jezik-izborni LIK

Geografija

51

Povijest

53

Engleski jezik

49

Matematika

52

Latinski jezik

55

5

17.30 – 18.15

Hrvatski jezik

26

SRZ

53

Njemački jezik-izborni LIK

Latinski jezik

55

 

Engleski jezik

49

Povijest

52

Geografija

51

6

18.20 – 19.05

 

SRZ

53

SRZ

26

SRZ

51

 

SRZ

52

SRZ

30

SRZ

49

7

19.10 – 19.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2016./2017.) - vrijedi od 22. svibnja 2017.

 

 

PONEDJELJAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 – 11.25

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

11.30 – 12.15

 

 

 

 

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Kronične rane

Higijena – preventivna medicina

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

2.

12.20 – 13.05

 

 

 

 

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

3.

13.10 – 13.55

 

 

 

 

Farmakologija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

4.

14.10 – 14.55

 

 

 

 

Farmakologija

SRZ

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega – specijalna

5.

15.00 – 15.45

 

 

 

 

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

6.

15.50 – 16.35

 

 

 

 

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

 

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 – 11.25

 

 

SRZ

 

 

 

 

 

1.

11.30 – 12.15

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

SRZ

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

 

 

 

 

2.

12.20 – 13.05

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Anatomija i fiziologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Opća načela zdravlja i njege

 

 

 

 

3.

13.10 – 13.55

Načela poučavanja

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Anatomija i fiziologija

 

 

 

 

4.

14.10 – 14.55

Anatomija i fiziologija

Načela poučavanja

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

 

 

 

 

5.

15.00 – 15.45

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Načela poučavanja

Hrvatski znakovni jezik

 

 

 

 

6.

15.50 – 16.35

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Hrvatski znakovni jezik

Načela poučavanja

 

 

 

 

7.

16.40 – 17.25

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

 

 

 

 

8.

17.30 – 18.15

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

 

 

 

 

 

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 – 11.25

 

 

 

 

 

 

 

SRZ

1.

11.30 – 12.15

Psihologija

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Biofizika

SRZ

2.

12.20 – 13.05

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

3.

13.10 – 13.55

Opća načela zdravlja i njege

SRZ

Etika u sestrinstvu

Psihologija

Biofizika

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Farmakologija

4.

14.10 – 14.55

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Biofizika

Radiologija

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

5.

15.00 – 15.45

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Radiologija

Patologija

Biofizika

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja (Habazin)

SRZ

Patologija

Radiologija

7.

16.40 – 17.25

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Radiologija

 

 

Farmakologija

8.

17.30 – 18.15

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Načela poučavanja

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

2.

12.20 – 13.05

Hrvatski znakovni jezik

Anatomija i fiziologija

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

3.

13.10 – 13.55

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Načela poučavanja

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Načela administracije

4.

14.10 – 14.55

Anatomija i fiziologija

Načela poučavanja

Biokemija

Psihologija

Načela administracije

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

5.

15.00 – 15.45

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Psihologija

Biokemija

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Patologija

6.

15.50 – 16.35

Etika u sestrinstvu

Hrvatski znakovni jezik

Anatomija i fiziologija

Biokemija

SRZ

Higijena – preventivna medicina

SRZ

Patologija

7.

16.40 – 17.25

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

 

Patologija

SRZ

 

8.

17.30 – 18.15

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

 

Patologija

 

 

 

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

 

Načela administracije

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

2.

12.20 – 13.05

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Sociologija

Farmakologija

Načela administracije

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

3.

13.10 – 13.55

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega – specijalna

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Sociologija

Kronične rane

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega – opća

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega – specijalna

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Kronične rane

Sociologija

5.

15.00 – 15.45

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Sociologija

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

6.

15.50 – 16.35

Osnove fizikalne i radne terapije

Osnove fizikalne i radne terapije

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega – opća

Patologija

 

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

7.

16.40 – 17.25

SRZ

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

SRZ

Patologija

 

 

 

8.

17.30 – 18.15

SRZ

Bakteriologija, virologija i parazitologija