Opći dokumenti

Statut

Zakoni

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NOVI)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (GRANSKI)

 

Kućni red Škole

Kućni red

 

Pravilnici

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

 

Norme i Planovi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda sustava odgoja i obrazovanja

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2017.

Obrazloženje financijskog plana 2017.

Godišnje izvješće 2014.

Financijsko izvješće za 2015.

Financijsko izvješće za 2016.

Financijski plan za razdoblje 2016. - 2018.

Projekcija za 2017. - 2019. 

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016

 

 

Etički kodeks medicinskih sestara

 

Raspored sati

Kontakti

Nastavne baze Škole

Nastavni plan i program 

Godišnji plan i program

Stručna vijeća

Vijeće roditelja

Vijeće učenika

Vremenik Završnog rada

Vremenik Državne mature

Vremenik rada škole

 

Pravila o polaganju ispita državne mature

Okvirni program rada razrednika i popis razrednika

Program rada Školske knjižnice

Program rada Školskog odbora

Upisnica u prvi i/ili viši razred

 

Odluke

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016

 

Upute

Upute za razrednike

Upute za nastavnike

Kurikulum