Opći dokumenti

Statut - pročišćeni tekst

Godišnji plan i program

Kurikulum

Kućni red Škole

Kućni red

Zakoni

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NOVI)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (GRANSKI)

Pravilnici

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Norme i Planovi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda sustava odgoja i obrazovanja

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2017. 

Plan nabave 2018.

Javna nabava

Obrazloženje financijskog plana 2017.

Godišnje izvješće 2014.

Financijsko izvješće za 2015.

Financijsko izvješće za 2016.

Financijski plan za razdoblje 2016. - 2018. 

Projekcija za 2017. - 2019. 

Financijski plan za razdoblje 2018. -2020.

Proračun 1-12.2017.

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016

Etički kodeks medicinskih sestara

Organizacija škole

Raspored sati

Kontakti

Nastavne baze Škole

Nastavni plan i program 

Stručna vijeća

Vijeće roditelja

Vijeće učenika

Vremenik Završnog rada

Vremenik rada škole

Okvirni program rada razrednika i popis razrednika

Program rada Školske knjižnice

Program rada Školskog odbora

Upisnica u prvi i/ili viši razred

Državna matura

Vremenik Državne mature

Pravila o polaganju ispita državne mature

Odluke

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016

E-dnevnik

Upute za razrednike

Upute za nastavnike