arhiva natječaja

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/480

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

 

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto

nastavnika zdravstvene njege

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 233 od 04. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole izabrala je kandidatkinju Anu Tomić, dipl. med. tehn.

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

 

Ravnateljica Škole

                                                                                   dr. sc. Višnja Pranjić


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/494

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

 

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika

bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 233 od 04. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole izabrala je kandidatkinju Daliu Martinis Lamešić, dr. med.

 

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

 

Ravnateljica Škole

                                                                                   dr. sc. Višnja Pranjić


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

KLASA:  602-03/18-01/483

URBROJ: 251-304-01-18-02

Zagreb,  18. prosinca 2018.

 

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 88. Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska, ravnateljica je donijela

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto spremačice Škole

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto spremačice Škole na određeno puno radno vrijeme do 60 dana, objavljenog u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 235 od 06. 12. 2018. godine i na internetskoj stranici Škole i uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 18. 12. 2018. godine, ravnateljica Škole je izabrala kandidatkinju Snježanu Sečen.

II.

S izabranom kandidatkinjom ravnateljica Škole sklopit će Ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme do 60 dana. Datum početka rada utvrdit će se u dogovoru s izabranom kandidatkinjom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

Ravnateljica Škole

                                                                                   dr. sc. Višnja Pranjić


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

temeljem odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.) raspisuje

 

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

 

spremača/spremačicu- 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: završena osnovna škola

Obvezan je probni rad u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 6.12.2018. godine.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj s dokazima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 5.12.2018.g.ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

 

nastavnik bakteriologije, virologije i parazitologije, radiologije i patologije

-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: doktor medicine

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 4.12.2018. godine.

 

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom oljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 4.12.2018.g.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za slijedeće radno mjesto

 

nastavnik zdravstvene njege- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: mag. sestrinstva, dipl. medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva

Razina obrazovanja: Viša škola, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Natječaj je raspisan na stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 4.12.2018. godine.

 

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim Zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze i  dokumente.

 

Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom oljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnim dokumentima (zamolba, životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 10000 Zagreb.

Napomena: Nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike dokumenata.

Zagreb, 4.12.2018.g.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

tajnika Škole-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijavu s potrebnim dokumentima- (životopis, diploma , domovnica, elektronski ispis radnog staža, potvrda o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Natječaj je otvoren do 17. 10. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatu natječaja.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika engleskog  jezika-1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika

Uvjet: profesor  engleskog jezika, magistar edukacije engleskog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima- (životopis, diploma , elektronski  ispis radnog staža, domovnica, potvrda o nekažnjavanju)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili  Biltenu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj  je  otvoren do  06. 09. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati će se pismeno obavijestiti  o izboru  ili neizboru , uz povrat preslike dostavljenih dokumenata.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1.nastavnika medicinske grupe predmeta- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: doktor medicine

2. nastavnika radiologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

3. nastavnika patologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

4. nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije - 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

5. nastavnika - socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi -1 izvršitelj na određeno, nepuno rano vrijeme-8 sati nastave tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: doktor medicine

6. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika za izvođenje vježbi-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: profesor logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili pedagogije

7. nastavnika zdravstvene njege- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

8. nastavnika osnova fizikalne i radne terapije -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme-1 sat nastave i 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: prvostupnica fizioterapije

9. nastavnika zdravstvene njege u kući - 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

10. nastavnika bakteriologije, virologije i parazitologije/kliničke vježbe/ - 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

11. nastavnika za kliničke vježbe –instrumentiranje –2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

12. nastavnika za kliničke vježbe –intenzivna zdravstvena njega –1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

13. nastavnika za kliničke vježbe –vještine medicinske sestre u gipsaonici –1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

14.nastavnika za kliničke vježbe u jedinici za dijalizu – 1 izvršitelj na određeno,nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prostupnica sestrinstva

15. nastavnika za vježbe-zaštita mentalnog zdravlja– 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,7 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

16. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta- 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

17. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

18. nastavnika za kliničke vježbe-zaštita mentalnog zdravlja- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

19.nastavnika zdravstvene njege starijih osoba – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata vježbi tjedno, do 31.08.2019.

 Uvjet:diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

20. nastavnika – zdravstvena njega majke -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sati vježbi tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

21. nastavnika –medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- 1 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme , 6 sati vježbe tjedno, do 31.08.2019.

Uvjet: diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva ili prvostupnica sestrinstva

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

 

Natječaj je otvoren do 27.08. 2018.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika(vježbe)-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 20  sati tjedno, do 15.06.2018.

Uvjet: profesor logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili pedagogije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima-preslike (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 02. 03. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati će se pismeno obavijestiti o izboru ili neizboru , uz povrat preslike dostavljenih dokumenata.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. nastavnika povijesti- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno), do povratka na rad odsutnog radnika. Uvjet: profesor povijesti, magistar edukacije povijesti, dipl. povjesničar

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski ispis radnog staža, domovnica) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 07. 11. 2017.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

1. nastavnika biologije- 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, do povratka  na rad odsutnog radnika

Uvjet: profesor biologije, dipl.ing. biologije, magistar edukacije biologije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 25. 10. 2017.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE  SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb,  Vinogradska cesta 29

tel.:  3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. nastavnika njemačkog jezika- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -6 sati nastave tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet: profesor njemačkog jezika

 

2. nastavnika  radiologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do  30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

 

3. nastavnika patologije-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme -4 sata nastave tjedno, do   30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine 

4.  nastavnika  bakteriologije, virologije i parazitologije  - 1 izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave   tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

 

5. nastavnika - socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi -1 izvršitelj  na određeno, nepuno rano vrijeme-4 sata tjedno, do 31.06.2018.

Uvjet: doktor medicine

6. nastavnika hrvatskog znakovnog jezika-1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet: profesor   logopedije ili edukacijske rehabilitacije ili psihologije ili  pedagogije

 

7. nastavnika  osnova fizikalne i radne terapije -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme-7  sati nastave i vježbi  tjedno, do 31.08.2018.

Uvjet:  prvostupnica  fizioterapije

 

8. nastavnika zdravstvene njege  u kući - 2 izvršitelja  na određeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet:  prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

9. nastavnika  bakteriologije, virologije i parazitologije/kliničke vježbe/  - 1 izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

 

Uvjet:  prvostupnica  sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

10. nastavnika za kliničke vježbe –instrumentiranje  –2  izvršitelja na određeno,nepuno radno vrijeme, 5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet:  prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

11. nastavnika za kliničke vježbe –intenzivna zdravstvena njega   –2  izvršitelja  na određeno, nepuno radno vrijeme,  4 sata vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica  sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

12. nastavnika za kliničke vježbe –vještine medicinske sestre u gipsaonici  –2  izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati  vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

13.nastavnika za kliničke vježbe u  jedinici za dijalizu  – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,  5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

14. nastavnika za kliničke vježbe –kronične rane – 1  izvršitelj  na određeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

15. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega zdravog djeteta  i adolescenta- 2  izvršitelja  na određeno, nepuno   radno  vrijeme,  6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

16. nastavnika za kliničke vježbe-zdravstvena njega  kirurškog bolesnika, specijalna  –2  izvršitelja  na određeno,  nepuno radno vrijeme,  7 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

17. nastavnika za  kliničke vježbe-zdravstvena njega  psihijatrijskih bolesnika  – 2 izvršitelja  na određeno,  nepuno radno vrijeme, 9  sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva  

 

18. nastavnik za  kliničke vježbe- etika u sestrinstvu  – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

19. nastavnika za  kliničke vježbe-zaštita mentalnog zdravlja- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

20.nastavnika  zdravstvene njege  starijih osoba – 2 izvršitelja na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati vježbi tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

21. nastavnika – zdravstvena njega majke -1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati  vježbi  tjedno, do 30.06.2018.

Uvjet: prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestre ili magistra sestrinstva

 

22. nastavnika –medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti- 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme , 6 sati vježbe  tjedno, do 30.06.2018.

23. nastavnika - hrvatskog jezika - 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedn, do povratka radnika s bolovanja.

Uvjet: profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijave s potrebnim dokumentima (životopis, diploma, elektronski  ispis radnog staža, domovnica)  dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili  Biltenu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Natječaj je otvoren do 31. 08. 2017.