Tajništvo

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnik:Alan Vajda, dipl.iur
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr

 

arhiva....

Informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju

Natječaji u tijeku...

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

 

Na temelju članka 105. - 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20), članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (M/Ž)

nastavnika hrvatskog znakovnog jezika na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij, pedagoške kompetencije

Trajanje natječaja: 8 dana

Uvjeti su propisani odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbom članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

Svi kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 90/10, 105/10, 92/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obvezno treba biti navedeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje i osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ne starije od 6 mjeseci,
  • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu
  • 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze sukladno posebnom zakonu  na osnovu kojeg s poziva na navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/1798/1984/21)

https:branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A11javanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A11javanju .pdf).

2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

3. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19).

4. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@skolamedvinogradska.hr s naznakom: „za natječaj“.

Natječaj je raspisan na stranicama mrežnim stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje dana 23. svibnja 2022. godine.

Prijave za natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati 

Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu dokumentaciju, ispunjava uvjete natječaja te se odazove pozivu na selekcijski postupak ( razgovor).

O terminu selekcijskog postupka kandidati će biti obaviješteni e-mailom najranije dva dana prije održavanja selekcijskog postupka. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kinje daju privolu da Škole za medicinske sestre Vinogradska može obrađivati osobne podatke u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

KLASA: 112-02/22-01/16

URBROJ: 251-304-02-22-01

Zagreb, 23. svibnja 2022. godine        

Ravnateljica Škole

dr. sc. Višnja Pranjić

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer